Airambiance Parfüm

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Yönetmelik

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme alttaki taraflar arasında alçakta belirti edilen hüküm ve şartlar kapsamında imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD  SOYAD:
ADRES:
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme hususu siparişi onayladığı takdirde sipariş hususu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirti edilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu hususta bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında alçakta yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret ya da menfaat karşılığında oluşturulan ya da yapılması taahhüt edilen mal dayanıklıa dışındaki her türlü tüketici işleminin hususunu ,
SATICI: Ticari ya da mesleki etkinlikleri kapsamında tüketiciye mal yayınlayan ya da mal yayınlayan adına ya da hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal ya da hizmeti ticari ya da mesleki olmayan gayelarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel bireyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal ya da hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel bireyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe husus olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan program, ses, görüntü ve aynısı gayri parasal malları ifade eder.

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verilen alçakta nitelikleri ve satış fiyatı belirti edilen ürünün satışı ve teslimi ile alakalı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme oluşturulana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Zamanlı olarak ilan edilen fiyatlar ise belirti edilen vakit sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı :ENORJİN KİMYA VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres :Sanayi Mahallesi Isıso Sanayi Sitesi 5. Yol H Blok Nu: 8, 34517 Esenyurt / İstanbul
Telefon:+90 212 623 04 80
Faks :+90 212 623 04 81
Eposta:enorjin@enorjinkimya.com

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme hususu ürünün asli nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme biçimi ile teslimata dair ön verileri okuyup, bilgi sahibi bulunduğunu, elektronik ortamda lüzumlu teyidi verilenni kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI doğrulusunda ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait asli özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bulgularıni de doğru ve kusursuz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme hususu her bir ürün, 30 günlük meşru zamanı aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri mesafesine bağlı olarak internet sitesindeki ön bulgular evresinde belirti edilen vakit zarfında ALICI ya da ALICI’nın gösterdiği adresteki şahıs ve/ya da kuruluşa teslim edilir. Bu vakit içersinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi halinda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3. SATICI, Sözleşme hususu ürünü kusursuz, siparişte belirti edilen niteliklere ideal ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak meşru mevzuat gereklerine göre dayanıklı, standartlara ideal bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük aslileri dâhilinde ifa etmeyi, hizmet niteliksini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında lüzumlu ilgi ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün zamanı dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını alabilmek hedefiyle eşit nitelik ve fiyatta değişik bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş hususu ürün ya da hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinda sözleşme hususu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu hali, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içersinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük vakit içersinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, Sözleşme hususu ürünün teslimatı amacıyla işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, rastgele bir gayela sözleşme hususu ürün bedelinin ödenmemesi ve/ya da banka kayıtlarında iptal edilmesi halinda, SATICI’nın sözleşme hususu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme hususu ürünün ALICI ya da ALICI’nın gösterdiği adresteki şahıs ve/ya da kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz şahıslerce haksız kullanılması neticesinde sözleşme hususu ürün bedelinin alakalı banka ya da finans kuruluşu doğrulusunda SATICI’ya ödenmemesi halinda, ALICI Sözleşme hususu ürünü 3 gün ortamında nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, eskiden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/ya da geciktirici durumların oluşması gibi mücbir sebepler durumları sebebi ile sözleşme hususu ürünü zamanı içersinde teslim edemez ise, hali ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme hususu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/ya da teslimat zamanınin engelleyici halin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

5.9. SATICININ, ALICI doğrulusunda siteye kayıt formunda belirti edilen ya da daha sonra kendisi doğrulusunda güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer etkileşim verileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yöntemlerle etkileşim, pazarlama, bildirim ve diğer gayelarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendine yönelik yukarıda belirti edilen etkileşim etkinliklerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.10. ALICI, sözleşme hususu mal/hizmeti teslim almadan evvelce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasar görmüş ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve dayanıklı bulunduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

5.11. ALICI ile sipariş sırasında sarfedilen kredi kartı hamilinin aynı şahıs olmaması ya da ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte sarfedilen kredi kartına dair emniyet açığı belirleme edilmesi halinda, SATICI, kredi kartı hamiline dair kimlik ve etkileşim bulgularıni, siparişte sarfedilen kredi kartının bir evvelceki aya ait ekstresini ya da kart hamilinin bankasından kredi kartının kendine ait bulunduğuna dair yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe husus bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek vakitde sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat ortamında karşılanmaması halinda ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verilen şahsi ve diğer sair bulguların gerçeğe ideal bulunduğunu, SATICI’nın bu bulguların gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı bütün zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üstüne derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken meşru mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak bütün hukuki ve cezai yükümlülükler tamamiyle ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, diğerlarını rahatsız ve taciz edici şekilde, meşruara aykırı bir gaye amacıyla, diğerlarının parasal ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Hem de, üye diğerlarının hizmetleri kullanmasını engelleyici ya da zorlaştırıcı etkinlik (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/ya da diğerca üçüncü bireylerin sahip bulunduğu ve/ya da işlettiği diğer internet sitelerine ve/ya da diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme basitliği dayanıklıak hedefiyle konmuş olup rastgele bir internet sitesini ya da o siteyi işleten bireyi desteklememekte ve Link verilen internet sitesinin içerdiği verilere yönelik rastgele bir garanti niteliksi taşımamaktadır.

5.16. İşbu sözleşme ortamında kabul edilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal sebebiyle cezai ve hukuki olarak şahsen mesul olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Hem de; işbu ihlal sebebiyle, vakanın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinda, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

    c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile beraber kusursuz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
    d) SATICI, cayma bildiriminin kendine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük vakit ortamında toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük vakit ortamında malı iade alabilmekla yükümlüdür.
    e) ALICI’ nın eksikliğindan kaynaklanan bir gayela malın sayısal sayısal değerinde bir azalma olursa ya da iade imkânsızlaşırsa ALICI eksikliği orhemen SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Fakat cayma hakkı zamanı içersinde malın ya da ürünün usulüne ideal kullanılması sebebiyle ortaya gelen değişiklık ve bozulmalardan ALICI mesul değildir.
    f) Cayma hakkının kullanılması sebebiyle SATICI doğrulusunda düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinda kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın talebi ya da açıkça şahsi gereksinimleri tarafında hazırlanan ve geri gönderilmeye ideal olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, acele bozulma tehlikesi olan ya da son kullanma tarihi geçme olsılığı olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin sonrasında ALICI doğrulusunda ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sıhhat ve hijyen yönünden ideal olmayan ürünler, teslim edildikten sonra diğer ürünlerle karışan ve tabiatı gereği ayrıştırılması olası olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi vakitli yayınlara dair mallar, Elektronik ortamda hemen ifa edilen hizmetler ya da tüketiciye hemen teslim edilen gayriparasal mallar, ile ses ya da görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, program programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI doğrulusunda açılmış olması halinda iadesi Yönetmelik gereği olası değildir. Hem de Cayma hakkı zamanı sona ermeden evvelce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere dair cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği olası değildir.
Kozmetik ve şahsi bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir program ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi amacıyla ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı halde temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı mesul olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde alakalı banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan ötürü temerrüde düşmesi halinda, ALICI, borcun gecikmeli ifasından ötürü SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, alttaki kanunda belirti edilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu ya da tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici problemleri hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra dair bulgular alçaktadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

    a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği sayısal sayısal değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
    b) Kıymeti 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında belirleme edilen uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
    c) Büyükşehir statüsünde belirleme edilen illerde ise sayısal sayısal değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine müracaat yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari gayelarla yapılmaktadır.

7. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verilen siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin bütün şartlarını kabul etmiş sayılır.
SATICI, siparişin gerçekleşmesi evvel işbu sözleşmenin sitede ALICI doğrulusunda okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde lüzumlu programsal düzenlemeleri gerçekleştirmeyle yükümlüdür.

SATICI: ENORJİN KİMYA VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALICI:
TARİH: